Logo | Tattoo Studio Apart | Waddinxveen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Tattoo Studio Apart

TATTOO STUDIO APART WADDINXVEEN

1.  Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Tattoo Studio Apart gevestigd aan het Koningin Wilhelminaplein 47 te 2741 EC  Waddinxveen

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Tattoo Studio Apart tot het laten aanbrengen van een tatoeage alsook die door Tattoo Studio Apart wordt behandeld of aan wie Tattoo Studio Apart producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Tattoo Studio Apart en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage of andere cosmetische behandeling.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tattoo Studio Apart en Opdrachtgever, waarbij Tattoo Studio Apart als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Tattoo Studio Apart worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Tattoo Studio Apart worden zonder enige uitzondering geleverd door Tattoo Studio Apart en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Tattoo Studio Apart zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Tattoo Studio Apart aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Tattoo Studio Apart gehanteerde Algemene Voorwaarden

3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Tattoo Studio Apart worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Tattoo Studio Apart tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Tattoo Studio Apart aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Tattoo Studio Apart tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Tattoo Studio Apart of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Tattoo Studio Apart te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 Tattoo Studio Apart brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.6 Tattoo Studio Apart heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Tattoo Studio Apart het recht de Opdracht te weigeren.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan Tattoo Studio Apart erkent Opdrachtgever dat Tattoo Studio Apart een inspanningsverbintenis heeft. Tattoo Studio Apart zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Tattoo Studio Apart kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Tattoo Studio Apart is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Tattoo Studio Apart aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Tattoo Studio Apart voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Tattoo Studio Apart ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

4.4 Tattoo Studio Apart bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn

5. Garantie

Tattoo Studio Apart gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Tattoo Studio Apart en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Rotterdam, behoudens indien Tattoo Studio Apart als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

7. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Tattoo Studio Apart en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

ERVARINGEN

KLANTEN

Tattoo Studio Apart Waddinxveen

Volg mij op

Social Media

TATTOO STUDIO APART WADDINXVEEN